Programa de Mediación Familiar

O Programa de Mediación Familiar permite ás familias xestionar os conflitos e controversias de xeito amigable, decidindo  conxuntamente aquelo que é mellor para todas as persoas implicadas. Posibilita aos proxenitores/as centrarse nas necesidades e benestar  dos seus fillos e fillas, e seguir mantendo unha relación de coparentalidade positiva, evitando  que a ruptura cause estragos irreparables dentro do conxunto familiar.

 

VANTAXES DA MEDIACIÓN FRONTE A UN XUIZO

 

MEDIACIÓN

TRIBUNAIS

O control do proceso e o resultado téñenno as partes

O control do proceso e o resultado tenno o xuíz

Colaboración

Confrontación

O resultado: Gañar-Gañar

O resultado: Gañar-Perder

As partes son os protagonistas na solución

A decisión é do xuíz

Máis compromiso das partes co resultado

Pouco compromiso das partes co resultado

Posibilidade de reanudar o dialogo entre as partes

Ruptura coas posibilidades futuras de diálogo entre as partes

Permite solucións creativas rápidas

Solucións máis limitadas

Procedemento rápido

Procedemento longo

Menor custe económico e emocional

Maior custe económico e emocional

Preven conflitos futuros

Reitera conflitos

Xenera empatía

Xenera hostilidad

Alta probabilidade de cumprimento

Máis dificultade para o cumprimento

 

PREGUNTAS E COMENTARIOS FRECUENTES

SOBRE A MEDIACIÓN

 

Que é isto da mediación?

É un servizo para que os/as cidadáns/nas poidan resolver os seus conflitos a través do diálogo e a escoita.

 

É necesario que todas as partes queiran mediar?

Só que unha parte o solicite é suficiente para iniciar o proceso de mediación. Daquela o   profesional xa lle ofrecerá participar á outra parte.

 

Eu teño que poñerme en contacto coa outra parte?

Non, quen fará o primeiro contacto coas partes será a persoa mediadora.

 

Teño que ver e/ou sentarme ca outra parte?

É moi conveniente para o proceso, porque se vostedes non falan e se escoitan directamente, será difícil resolver a situación de conflito. En todo caso, sempre será coa presenza do/a mediador/a.

A persoa mediadora pode facer unha entrevista coa persoa solicitante da mediación e poderalle explicar con máis detalle como funciona.

 

Eles diranlle ao outro/a o que ten que facer ( p.ex. "que sexa educado/a")?

A persoa mediadora falará con todas as partes. Serán vostedes quen decidirán como resolver a situación, coa axuda do/a mediador/a.

 

Se me insultan, levántome e voume ... ?

A sala de mediación é un espazo de diálogo e respecto. A persoa mediadora velará para favorecer o respecto mutuo. Pero vostede pode deixar a mediación sen problemas, xa que é voluntaria

 

E de que sirve se o outro/a non quere ir?

Non se sabe se a outra parte quererá ir. Moitas veces a xente non o espera e o outro acepta.

Se chegado o punto a outra parte non vén, sempre se pode facer un traballo persoal de reflexión e análise coa persoa afectada sobre como quere / pode afrontar o problema. A persoa mediadora non a deixará soa, senón que lle acompañará en todo o proceso.

 

É un tema moi delicado ...

A sala de mediación é un espazo confidencial e seguro. Vostede poderá contar en confianza o que crea conveniente ao/a mediador/a.

 

Teño medo! Podo vir acompañado/a de alguén?

Si, por suposto. Sempre pode vir acompañado/a. A persoa mediadora o acollerá e valorará con vostede(s) como afrontar a situación.

 

Canto tempo leva un proceso de mediación?

Depende da vontade e a dispoñibilidade das partes. En todo caso, en menos dunha semana a persoa mediadora poñerase en contacto co/a solicitante da mediación.

O proceso de mediación pode ser máis áxil, eficaz e  reparador que outras vías (por exemplo, a vía xudicial).

 

 

 

E se vou a mediación non perderei o tempo, por exemplo, de ir a xuízo?

Iniciar un proceso de mediación non impide iniciar outros a posteriori. Non perde nada!

Sempre é mellor poder falar a tempo dunha situación de conflito antes de que escale e vaia a máis.

 

Os acordos teñen valor legal?

Claro! O acordo de mediación ten a validez legal dun contrato entre privados.

 

E se non chegamos a un acordo, entón que?

Como mínimo falaron e tentouno. Ás veces, os acordos non son inmediatos e as persoas necesitamos tempo. Chegado este punto, o/a mediadora apoiaraos respecto como afrontar o problema e vostede sempre poderá emprender outras accións, se así o desexa.

 

Eu prefiro poñer unha demanda xudicial ...

Sempre está a tempo de poñela! A mediación non invalida iniciar outros procesos. Antes, pense como afectará á súa relación se pon unha demanda xudicial!..... Pense como recibiría vostede unha citación para un xuízo da outra parte ...

 

Danme asesoramento legal?

Non, na mediación non se dá asesoramento legal, pero se é necesario polo proceso, recomendaranlle que o faga.

 

Hai que vir con avogado/a? Pode ir el/ela na miña representación?

Non é obrigatorio vir con avogado/a, pero se o cre pertinente, sempre o/a pode acompañar.

Por outra banda, non pode delegar nel/ela a súa representación, xa que o proceso de mediación é un proceso persoal. A resolución do problema pasa polo diálogo persoal e directo das partes implicadas.

 

Pénsoo e xa vos direi se quero mediar ...

Ningún problema! O proceso de mediación é un proceso voluntario, de forma que vostede pode participar e deixalo cando o crea oportuno, claro, comunicándoo á persoa mediadora.

 

E por que teño que ir á sala de mediación? Non poden atenderme por teléfono?

Os profesionais mediadores necesitan falar directamente coas persoas implicadas para entender mellor o conflito. Ademais, quérenlle dar o tempo e a atención necesarios para que poida explicar ben a súa situación e ademais, coñecer mellor a mediación.